Regulamin terenu

Obowiązujący na terenie Lotniska Muchowiec w Katowicach podczas imprezy „PyroSilesia 2018”.

1. Uczestnicy imprez masowych organizowanych na terenie Lotniska Muchowiec w Katowicach
są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
3. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu organizatora.
4. Przy wejściu na teren imprezy uczestnik zobowiązany jest do poddania się przeglądowi bagażu i odzieży.
5. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży wymienionych przedmiotów lub materiałów, członek służby porządkowej dokonuje ujęcia osoby, u której te przedmioty stwierdzono i po ich odebraniu przekazuje wraz z ujęta osoba Policji
7. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie będą wpuszczane na teren imprezy
8. Wywieszanie transparentów i plansz bez zgody Organizatora oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszające dobre obyczaje jest niedozwolone.
9. Ponadto zakazuje się:
– wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów
– rzucania wszelkimi przedmiotami
– sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzanie zbiórek pieniędzy bez zgody – organizatora
– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
10. Wprowadzanie psów i rowerów na teren imprezy jest zabronione