Regulamin imprezy

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „PyroSilesia 2018”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Impreza .: „PyroSilesia 2018”, zwana dalej „imprezą”, organizowana jest na terenie Lotniska Muchowiec w Katowicach w dniu 01 wrzesień 2018 r., zgodnie z programem imprezy.
2. Organizatorem imprezy jest PYROSILESIA, ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice.
3. Regulamin kierowany jest do osób, które przebywają na terenie imprezy w czasie jej trwania. Każda z takich osób jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w celu zapewnienia ogólnego porządku i bezpieczeństwa innym uczestnikom imprezy.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) służbach porządkowych i informacyjnych – należy przez to rozumieć osoby powołane przez Organizatorów, jednolicie umundurowane i oznakowane, legitymujące się identyfikatorem wystawionym przez Organizatora, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie,
b) uczestnikach imprezy – oznacza to osoby uczestniczące w imprezie,
c) terenie imprezy – należy przez to rozumieć wyznaczony fragment Lotniska Muchowiec w Katowicach, na którym odbywa się impreza lub inne podane do publicznej wiadomości miejsce, do którego impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Wstęp na teren imprezy jest biletowany i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy oraz posiadania w jej trakcie:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i innych materiałów mogących powodować powstanie pożaru,
c) napojów alkoholowych,
d) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
4. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt oraz prowadzenia bez pozwolenia Organizatorów działalności handlowej lub zarobkowej na terenie imprezy.
5. Organizatorzy imprezy mogą odmówić prawa wstępu na imprezę oraz przebywania na niej, osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie porządku imprezy lub bezpieczeństwa jej uczestników.
6. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń lub inne niebezpieczne przedmioty, w tym materiały wybuchowe bądź pirotechniczne podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności.
7. Uczestnicy imprezy oraz inne osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa.

III. ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

1. Zabronione jest tarasowanie bądź zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej.
2. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz porządek w czasie jej trwania, poprzez m.in.:
a) powołanie służb porządkowych i informacyjnych wyróżniających się jednolitym umundurowaniem i oznakowaniem oraz posiadaniem odpowiednich identyfikatorów,
b) powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego i organizującego pracę służb porządkowych,
c) zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza sanitarnego,
d) odpowiednie oznakowanie terenu imprezy,
3. Powołane przez Organizatorów służby porządkowe są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do uczestnictwa w imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, iż osoby te wnoszą na teren imprezy lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II.3 niniejszego Regulaminu,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
4. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy poprzez m.in.:
a) znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez służby porządkowe i informacyjne, pracowników obsługi i Organizatorów,
b) przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania odpowiednich służb ratowniczych, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
6. Organizatorzy, w zakresie określonym przepisami prawa, są uprawnieni do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów oraz wywieszony miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.


V.OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI NAKŁADANYCH GRZYWIEN – MANDATÓW

Jeżeli wysokośc grzywny nie została staryfikowana – nie okreslono jej wysokosci w załączniku do rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych – wówczas funkcjonariusz nakłada mandat w kwocie od 20 do 500 PLN
W sytuacji gdy sprawca jednym czynem (w jednym miejscu i czasie) narusza znamiona kilku wykroczeń (a nie zachodzi zjawisko pochłaniania jednego przepisu przez drugi) mozliwe jest nałozenie jednego mandatu karnego w kwocie 1000 PLN (zgodnie z art 96par1 kpow)
Mandaty w wysokosci 2000 PLN można także nakładać w sprawach o czyny określone w art 54-56
( nie wykonanie poleceń służb porządkowych, Policji, ŻW podczas imprezy masowej, przebywanie w miejscu niedozwolonym podczas imprezy masowej, wnoszenie napojów alkoholowych na imprezę masową) i art57a ( maskowanie twarzy podczas imprezy masowej) ustawy z dnia 20 marca 2009 r, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504 z późn. zm.)