Regulamin terenu

Obowiązujący na terenie imprezy „PYROFEST & PYROSILESIA FESTIVAL”.

  1. Uczestnicy imprez masowych organizowanych na terenie Centrum Sportu Parkowa w Krakowie oraz Lotniska Muchowiec w Katowicach są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu.
  2. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
  3. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu organizatora.
  4. Przy wejściu na teren imprezy uczestnik zobowiązany jest do poddania się przeglądowi bagażu i odzieży.
  5. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży wymienionych przedmiotów lub materiałów, członek służby porządkowej dokonuje ujęcia osoby, u której te przedmioty stwierdzono i po ich odebraniu przekazuje wraz z ujęta osoba Policji.
  7. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie będą wpuszczane na teren imprezy
  8. Wywieszanie transparentów i plansz bez zgody Organizatora oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszające dobre obyczaje jest niedozwolone.
  9. Ponadto zakazuje się:
   • wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów
   • rzucania wszelkimi przedmiotami
   • sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzanie zbiórek pieniędzy bez zgody – organizatora
   • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
  10. Wprowadzanie psów i rowerów na teren imprezy jest zabronione