Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW (ELEKTRONICZNYCH LUB PAPIEROWYCH) za pośrednictwem strony www.pyrosilesia.pl (lub w kasach festiwalu) na II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIROTECHNICZNY PN. PYROFEST & PYROSILESIA FESTIVAL

1. DEFINICJE

„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów”;

„Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.pyrosilesia.pl;

„Sprzedawca” (Organizator) – PYROSILESIA, ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 563 235 73 25;

„Festiwal” – Impreza plenerowa organizowana przez Sprzedawcę;

„Bilet” (Bilet elektroniczny) – oznacza znak legitymacyjny uprawniający wybrane osoby do jednorazowego udziału w wyznaczonej lokalizacji, na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę przekazywany jest Użytkownikowi w formie email;

„Użytkownik” (Klient) – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;

„Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerska 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52

2. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.

2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

5. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

a) oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),

b) wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor min.Pentium 233 Mhz,

pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo, monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej i drukarka.

c) skrzynka email: korzystanie i posiadanie aktualnej i prawidłowo skonfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej

d) pliki cookies: witryna może korzystać z plików cookies. Warunkiem prawidłowego korzystania ze strony i świadczenia usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookies dostępne są w Polityce prywatności serwisu www.pyrosilesia.pl

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie. 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

a) wybór daty uczestnictwa w imprezy z listy, zakończony naciśnięciem przycisku KUP BILET,

b) wybór ilości (max 20 biletów na płytę i 10 biletów na trybuny) jednorazowego zakupu Biletów przypisanych im miejsc na płycie bądź trybunach,

c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu komórkowego),

d) złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

3. W przypadku chęci zakupu biletów w ilości większej niż w/w prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem email :<a href=”mailto:bilety@pyrosilesia.pl”> bilety@pyrosilesia.pl</a>

4. Po zakończeniu sprzedaży on-line, bilety będą dostępne do nabycia w kasach Festiwalu w dniu wydarzenia.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

6. W przypadku gdy zamawiający chce otrzymać Fakturę VAT powinien zaznaczyć opcję ‘’Faktura VAT’’ w odpowiednim miejscu podczas procesu zamawiania oraz podać faktyczne dane do poprawnego wystawienia.

4. PŁATNOŚCI

1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwy będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT 8%. W cenach biletów nie są wliczone ew. koszty dostawy.

5. DOSTAWA

1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia; na adres email podany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w formacie PDF do samodzielnego wydruku.

2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

6. ODBIÓR BILETU W KASIE FESTIWALU

Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie 5.1 Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Festiwalu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

1. Bilet można odebrać wyłącznie w kasie Festiwalu w dniu wydarzenia nie później niż w terminie 30 minut przed otwarciem bram Festiwalu, którego Bilet dotyczy.

2. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Festiwalu.

3. Celem odbioru Biletu w kasie Festiwalu Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską) oraz podać następujące dane: a) numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz b) adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

3.1. Zgłosić taką prośbę nie później niż w terminie 48h przed otwarciem bram Festiwalu.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.

5. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie Festiwalu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:

a) w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika.

b) w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie  6.1 ze względu na kolejkę przed kasą Festiwalu. W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w imprezie, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 5 Regulaminu lub odebrany w kasie Festiwalu w sposób wskazany w punkcie 6 Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi (zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) chyba, że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu: a) tylko w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy, b) Organizator zastrzega sobie prawo przełożenia terminu i czasu imprezy.

2. W przypadku odwołania Festiwalu, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

3. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zamiar zwrotu Biletu droga mailową na adres: bilety@pyrosilesia.pl – najpóźniej w dniu Festiwalu, którego dotyczył Bilet.

8. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację.

2. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku konieczności opisanej w pkt.7 ust.1b.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@pyrosilesia.pl z tematem „reklamacja”.

4. W reklamacji Klient powinien podać takie dane jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opisać reklamację.

5. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 – dni od dnia jej zgłoszenia.

7. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

8. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z czynnościami umożliwiającymi prawidłowe świadczenie usług drogą elektroniczna lub zawarcia umowy na odległość poprzez Witrynę przetwarzane są przez Sprzedawcę w następujący sposób :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprzedawca (dane zostały podane w Definicjach punktu 1) zwany dalej: ‘’Administrator’’. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice lub email: biuro@pyrosilesia.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub email, adresy jak wyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu pokazów pirotechnicznych, kupna fajerwerków , które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa używania usług i produktów.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania przez PYROSILESIA kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę usług, jak również w celach wysyłkowych produktów.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez PYROSILESIA Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://rodo24.pl/rodo Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@pyrosilesia.pl,

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Bilety są dostarczane Użytkownikom, w tym :

a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety.

b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Witryny internetowej.

7. Wszystkie informacje, dane i materiały udostępniane w Witrynie (w tym m.in. nazwy, logotypy, tekst, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Witryny w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Imprezy – wskutek okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub nie wydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, żałoby narodowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Zarządca mógł łatwo uniknąć.

9. Regulamin obowiązuje od 06.06.2019.